Občianske združenie FOR, Strážska cesta 43, 960 06 Zvolen,  0911 821 886

Registrované: MV SR dňa  22. 2. 2007,  VVS/1-900/90-297 32,  IČO: 420 116 21 ,  č. účtu:  SK53 0900 0000 0004 0317 7900

Ciele:       vytvárať a organizovať voľnočasové aktivity

Organizačná štruktúra:       Klub informačných technológií

                Športový klub Fit

Pripravované projekty a odkazy:

Našim cieľom je otvárať témy, ktoré sa dotýkajú jednotlivcov ale aj cieľových skupín ako sú deti a mládež, rodiny, dôchodcovia ale aj zamestnanci a podnikatelia. Chceme byť spoľahlivým partnerom a sprostredkovateľom informácií, návrhov a riešení medzi samosprávou a štátnou správou, cirkvou a združeniami, podnikateľmi a samotnými občanmi. Ponúkame spoluprácu v oblasti školstva a kultúry, služieb a klubových činnosti, životné prostredia a ochrany prírody. 

E-mail:                ozFOR@ozFOR.sk

Občianska iniciatíva:        www.facebook.com/FOR.sielnica